•  
 •  
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na wzajemnym zaufaniu
 • Doświadczenie - Profesjonalizm
  Gwarancja relacji opartej na
  wzajemnym zaufaniu

Zakres usług

 

Doświadczenie...

know-how

Aby sprostać złożoności prawa i potrzebom swoich klientów, kancelaria RINEAU & Associés nieustannie rozwija się i oferuje specjalistyczną wiedzę prawną we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego.

 • Prawo upadłościowe i polubowne procedury rozrachunku
  Począwszy od swojego powstania, kancelaria RINEAU & Associés rozwinęła specjalistyczną wiedzę w zakresie narzędzi profilaktycznych, a także tych niezbędnych do obsługi firm przechodzących trudności.
  RINEAU & Associés jest partnerem przy analizie trudności firm i określaniu optymalnych rozwiązań.

  Kancelaria RINEAU & Associés interweniuje w szczególności w poniższych kwestiach:
  • Postępowania prewencyjne: mandat ad hoc, postępowania pojednawcze,
  • Postępowania sądowe: procedury zbiorowe: procedura ochronna, postępowanie naprawcze, likwidacja sądowa,
  • Specjalne postępowania upadłościowe: deklaracja należności, kontrola pasywów, procedury roszczeniowe, działania w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej, etc...

  RINEAU & Associés pomaga również w :
  • Negocjacjach, przygotowaniach i wdrażaniu planów kontynuacji, planów sprzedaży, ofert przejęć...
  • Relacjach z różnymi uczestnikami procedury (wierzyciele, przedstawiciele sądowi, administratorzy sądowi, sędziowie sądu gospodarczego...).
 • Prawo handlowe
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés doradza i pomaga swoim klientom we wszystkich problemach związanych z prawem handlowym, w tym:
  • Doradztwo i spory dotyczące umów handlowych: dzierżawa nieruchomości komercyjnych, dzierżawa zarządzania, umowa sprzedaży, przedstawicielstwo handlowe...
  • Sprzedaż kapitału firmy.
  • Spory przed lub po nabyciu kapitału i problematyka akcjonariuszy,
  • Doradztwo i spory dotyczące windykacji, proste lub złożone, we Francji lub za granicą.
  • Procedura arbitrażowa.
 • Prawo konkurencji i dystrybucji
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés doradza i pomaga swoim klientom w tworzeniu wszelkich form sieci dystrybucji, a także we wdrażaniu zasad, które rządzą rynkiem, w tym w sporach sadowych:
  • Sieci dystrybucyjne: franczyza, koncesja, agencja handlowa...
  • Przypadki odpowiedzialności,
  • Zakończenie istniejących stosunków handlowych,
  • Nieuczciwe działania w zakresie konkurencji, pasożytnictwo, podrabianie.
 • Prawo ubezpieczeniowe
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés interweniuje regularnie w sektorze ubezpieczeniowym, w szczególności w zakresie nieruchomości (ubezpieczenia ogólne), ubezpieczenia zdrowotnego (indywidualna polisa ubezpieczeniowa) i roszczeń z tytułu strat (pożary, ryzyko przemysłowe, etc.):
  • Pomoc i reprezentacja w ekspertyzach polubownych i sądowych,
  • Spory z zakresu prawa ubezpieczeniowego: odpowiedzialność cywilna, wycena szkód...
 • Prawo umów
  Na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés interweniuje na każdym etapie istnienia umowy:
  • Negocjacje i sporządzanie umów,
  • Wykonywanie umowy,
  • Przedłużanie lub rozwiązywanie umów,
  • Przymusowe wykonania,
  • Wdrożenie gwarancji prawnych (ukryte wady, zgodność...),
  • Odpowiedzialność kontraktowa.
 • Zabezpieczenia mienia i środki wykonawcze
  W celu zabezpieczenia wyników rozprawy i wykonania orzeczeń sądowych, we Francji lub za granicą, kancelaria RINEAU & Associés obsługuje również:
  • Sądowe zabezpieczenie mienia: hipoteki sądowe, środki tymczasowe (sekwestracja, nakaz zabezpieczenia...),
  • Zabezpieczenia mienia przez umowy: zastaw, hipoteka, poręczenie, weksel, list intencyjny...
  • Egzekucje orzeczeń sądowych: egzekucja i przywłaszczenie nieruchomości, egzekucja dochodu, postępowania przed sędzią egzekucyjnym...
 • Prawo bankowe i finansowe
  Zarówno we Francji, jak i za granicą, kancelaria RINEAU & Associés zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa i doradztwa bankowego w następujących kwestiach:
  • Zarządzanie relacjami i sporami z bankami,
  • Odpowiedzialność banków,
  • Prawo poręczeń,
  • Spory TEG (roczna stopa procentowa).
 • Prawo pracy
  We Francji i za granicą, kancelaria RINEAU & Associés zajmuje się także sprawami dotyczącymi prawa pracy, a w szczególności:
  • Indywidualne stosunki pracownika z pracodawcą: ważność umowy o pracę, wykonywanie i zerwanie umowy (wypowiedzenie, zwolnienie, rozwiązanie za obopólną zgodą), kary dyscyplinarne... 
  • Zbiorowe stosunki pracowników z pracodawcą: układy zbiorowe, wybory...
  • Postępowania przed sądami pracy, ubezpieczenie gwarantowanych płac...
  • Prawo karne pracy,
  • Sprawy dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.
 • Prawo spółek handlowych

  Kancelaria RINEAU & Associés specjalizująca się w prawie gospodarczym, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa spółek handlowych.

  Nasz zespół jest gotowy towarzyszyć spółkom na każdym etapie ich istnienia, od utworzenia do sprzedaży, we Francji, jak i za granicą. 

  RINEAU & Associés zajmuje się:

  • Tworzeniem spółek i bieżącą obsługą prawną (sporządzanie i zmienianie statutów firm, organizacja walnych zgromadzeń, sporządzanie konwencji o wzajemnej pomocy),
  • Przekazywanie spółek i rozwiązywanie sporów prawnych, mogących wystąpić przy tej okazji (list intencyjny, protokół sprzedaży, gwarancja aktywów i pasywów),
  • Ochrona praw wspólników i akcjonariuszy (umowy akcjonariuszy, prawo do informacji, prawo głosu, prawo finansowe, spory między wspólnikami i akcjonariuszami...).
 • Prawo podatkowe
  Kancelaria RINEAU & Associés wspiera firmy i osoby fizyczne w kwestiach podatkowych, reprezentuje i broni swoich klientów począwszy od etapu kontroli podatkowej, do ewentualnego sporu podatkowego.
 • Prawo nieruchomości
  Kancelaria RINEAU & Associés rozwinęła swoją wiedzę i doświadczenie także w zasadach prawa nieruchomości:
  • Prawo budowlane,
  • Działalność deweloperska,
  • Prawo współwłasności,
  • Dzierżawa nieruchomości handlowych i mieszkalnych.

  Kancelaria RINEAU & Associés doradza i towarzyszy swoim klientom, którzy chcą przeprowadzić skutecznie operację związaną z nieruchomościami, chcą dochodzić odpowiedzialności różnych stron tej operacji, w szczególności w zakresie gwarancji prawnych (gwarancji dwuletniej i dziesięcioletniej).

  RINEAU & Associés wspiera klientów na wszystkich etapach operacji, od ekspertyzy sądowej aż do zakończenia ewentualnego sporu sądowego.

 • Prawo publiczne
  Obecnie kancelaria RINEAU & Associés doradza również samorządom, przedsiębiorstwom i osobom fizycznym, które muszą zmierzyć się z problematyką prawa publicznego:
  • Prawo planowania przestrzennego: pozwolenia na budowę, PLU (lokalny plan zagospodarowania terenu), prawo pierwokupu, wywłaszczenie, zarządzanie i zajmowanie terenów publicznych,
  • Zamówienia publiczne i przekazanie obowiązku użyteczności publicznej: metody udzielania zamówień publicznych, wykonywanie umów lub obowiązku użyteczności publicznej, spory odszkodowawcze,
  • Prawo służby cywilnej: postępowania dyscyplinarne, przeniesienia, mobbing,
  • Prawo odpowiedzialności administracyjnej: wypadki, szkody wynikające z robót publicznych, zaniechanie działań władz publicznych,
  • Zezwolenia administracyjne: licencje i zezwolenia dla zawodów regulowanych, policja administracyjna ogólna i specjalna (ruch drogowy, reklamy, instytucje przyjmujące publiczność, etc.)
  • Prawo samorządów terytorialnych: tworzenie/modyfikacja struktur współpracy międzygminnej, zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi, stosunki między władzami lokalnymi i stowarzyszeniami, prywatno-publiczne lub publiczne przedsiębiorstwa lokalne (in-house), wolność słowa radnych, prawo wyborcze.
 • Prawo karne gospodarcze
  Kancelaria RINEAU & Associés doradza i pomaga menedżerom spółek w obliczu spraw karnych związanych z działalnością przedsiębiorstw, zarówno jako pozwany, jak i powód cywilny. RINEAU & Associés zajmuje się następującymi kwestiami:
  • Umyślne bankructwo,
  • Nadużycie dóbr przedsiębiorstwa,
  • Nadużycie zaufania,
  • Fałszerstwa,
  • Oszustwa.
 • Prawo informatyczne
  Na poziomie krajowym i międzynarodowym, kancelaria RINEAU & Associés doradza i pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów z prawem informatycznym, w tym:
  • Egzekwowanie zasad prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RGPD, CNIL),
  • Audyt systemów informatycznych, we współpracy z dostawą usług IT dla części poza sądowej,
  • Pomoc w przygotowywaniu umów IT,
  • Spory dotyczące umów IT,
  • Ochrona oprogramowania dzięki własności intelektualnej.
 • Własność intelektualna

  Kancelaria RINEAU & Associés interweniuje w sprawach związanych z ochroną praw własności intelektualnej:

  • Ochrona znaków towarowych, marek i wzorów: procedura sprzeciwu, roszczenia dotyczące własności intelektualnej, utraty własności lub unieważnienia,
  • Ochrona praw autorskich,
  • Naruszenia i nieuczciwe działania w zakresie konkurencji: zajęcie podrabianych towarów, zatrzymanie towarów przez kontrolę celną, raport komornika, wezwania sądowe i procedura w trybie przyspieszonym.

Drukuj E-mail

Rineau & associÉs
NANTES
1, rue  Alphonse  Gautté
44000 Nantes
Tél : 02 40 84 23 04
PARIS
23, rue  d'Anjou
75008 Paris
Tél : 01 86 95 85 58
RENNES
6, rue  Edith Cavell
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 44 54
SAINT-NAZAIRE
14, rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél : 09 62 55 30 89